Privacy Policy

ประกาศ บริษัทวีทูเอ็กซ์ จำกัด

ที่ 000/2565

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

บริษัท วีทูเอ็กซ์ จำกัด (“V2X” “บริษัท” หรือ “ของบริษัท”) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามที่นิยามไว้ด้านล่างนี้) ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (“นโยบายฯ”) จะอธิบายการเก็บ ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปต่างประเทศของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับจากแหล่งต่าง ๆ ตลอดจนสิทธิของท่านและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว

 

1.) เกี่ยวกับบริษัท

  บริษัท เป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  บริษัท เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 183 อาคารรีเจ้นท์ เฮ้าส์ ชั้น 18 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

2.) วิธีการติดต่อบริษัท

  หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามนโยบายฯ นี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้

ทางอีเมลถึงบริษัทที่ : [email protected]

ทางโทรศัพท์ติดต่อบริษัทได้ที่หมายเลข 02 078 5558 (ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 8.30 17.00 น.)

ทางไปรษณีย์ถึง บริษัท วีทูเอ็กซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 183 อาคารรีเจ้นท์ เฮ้าส์ ชั้น 18 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

3.) ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดก็ตามเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว คือ ข้อมูลที่ประกอบด้วยเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา หรือการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลไบโอเมตริก ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพหรือข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตเพศหรือรสนิยมทางเพศของบุคคลธรรมดา เป็นต้น

 

4.) ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เก็บรวบรวม

4.1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัท และบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการจากบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทอาจเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้

      (ก) รายละเอียดส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ ตำแหน่งงาน ที่ทำงาน ตำแหน่ง การศึกษา สัญชาติ วันเกิด สถานภาพทางการสมรส ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น) ลายมือชื่อ การบันทึกเสียง การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ รูปถ่าย การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด ทะเบียนบ้าน และข้อมูลประจำตัวอื่น ๆ

      (ข) รายละเอียดที่ใช้ติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ที่อยู่อีเมล LINE ID บัญชี Facebook Instagram ID และ ID อื่น ๆ จากเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์

      (ค) รายละเอียดผลิตภัณฑ์ เช่น หมายเลขประจำผลิตภัณฑ์ หมายเลขป้ายทะเบียนผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ รุ่น ปี สี หมายเลขเครื่องยนต์ หมายเลขตัวถังรถ ประเภทผลิตภัณฑ์ ระยะทางเป็นกิโลเมตร แบตเตอรี่ แรงดันไฟฟ้า ระดับน้ำมัน การสึกหรอของเบรก ข้อมูลตำแหน่งและการเคลื่อนที่ (เช่น เวลา ตำแหน่ง ความเร็ว) รายละเอียดการประกันภัยผลิตภัณฑ์ รายละเอียดของอุปกรณ์เสริม เช่น อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ ซิมการ์ด รายละเอียดข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการ ข้อมูล GPS และตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่นข้อมูลการบำรุงรักษา และข้อมูลการซ่อมแซม เป็นต้น

      (ง) รายละเอียดธุรกรรม เช่น รายละเอียดการชำระเงิน วันที่และ/หรือเวลาที่ชำระเงิน จำนวนเงินที่ชำระ วิธีการชำระ รายละเอียดเกี่ยวกับการขอเงินคืน การลงทะเบียน ดอกเบี้ย ค่างวดและจำนวนงวด แบบฟอร์มขอใช้บริการ ใบจองซื้อ ใบตอบรับ ลายมือชื่อผู้รับ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ธุรกรรม ประวัติธุรกรรม สถานะธุรกรรม และรายละเอียดอื่น ๆ ของบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อ

      (จ) รายละเอียดด้านการตลาดและการสื่อสาร เช่น ตัวเลือกของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทคู่ค้า และตัวเลือกในการติดต่อสื่อสารของท่าน

      (ฉ) รายละเอียดประวัติ เช่น บัญชีผู้ใช้บริการ ชื่อลงทะเบียนเข้าใช้หรือชื่อผู้ใช้ Application (เช่น V2X-A2) รายละเอียดประวัติการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ภาพถ่าย ประวัติการติดต่อ ประวัติการร้องเรียน ความสนใจของท่าน ความต้องการ คำติชม และคำตอบในแบบสอบถามความพึงพอใจ

      (ช) รายละเอียดทางเทคนิค เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (Internet Protocol : IP) ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ พฤติกรรมและรูปแบบการสืบค้นของท่าน คุกกี้ รหัสอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ ระยะเวลาและสถานที่ที่เข้าถึง

4.2) การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น เช่น ชื่อ นามสกุล รายละเอียดที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อฉุกเฉินแก่บริษัท หรือสมาชิกครอบครัวที่ใช้รถของท่าน ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมีอำนาจที่จะกระทำได้และบริษัทได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นตามนโยบายฯ นี้ โปรดให้นโยบายฯ นี้แก่บุคคลเหล่านั้นเพื่อให้รับทราบและ/หรือขอความยินยอม (หรือใช้ฐานทางกฎหมายอื่น ๆ เป็นข้อยกเว้นความยินยอม) ให้ส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัทตามนโยบายฯ นี้

4.3) บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้บริษัททำได้ หรือเมื่อท่านให้ความยินยอมไว้โดยชัดแจ้ง

  ท่านจะต้องทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้ไว้เป็นข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริง

 

5.) วิธีการรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทอาจได้รับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้

    (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัท: ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทโดยตรง จะมีขึ้นเมื่อท่านติดต่อบริษัทเมื่อต้องการสอบถามข้อมูล กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์หรือกรอกเอกสาร การสมัครสมาชิกหรือลงทะเบียนเพื่อการรับหรือขอทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการ หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากบริษัท หรือเมื่อท่านแสดงความคิดเห็นกลับมายังบริษัท

    (ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ: บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางประการเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน พฤติกรรมและรูปแบบการสืบค้นของท่าน ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยคุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกัน โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการใช้งาน

    (ค) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบุคคลภายนอก: บางครั้งบริษัทจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจากผู้อื่น เช่น บริษัทในเครือ ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการของบริษัท หรือบริษัทคู่ค้าของบริษัท หากบริษัทเหล่านั้นได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว และ/หรือซึ่งท่านได้เคยให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลไว้กับบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี

 

6.) วัตถุประสงค์และฐานกฎหมายในการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ (เรียกรวมกันว่า “วัตถุประสงค์”)

      (ก) เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน: เพื่อบริหารจัดการ เข้าทำสัญญาและปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทตามสัญญา หรือข้อผูกพันใด ๆ ก็ตามที่บริษัทมีร่วมกับท่าน หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน เช่น การทดลองใช้งาน การส่งมอบผลิตภัณฑ์ การปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ บริการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ การยืนยัน และการยกเลิกธุรกรรม การรับประกันผลิตภัณฑ์ การเจรจาประกันภัยและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย การลงทะเบียนให้บริการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ การให้บริการหลังการขาย เพื่อระบุตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของท่าน การให้บริการ แก่ท่าน เช่น บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน บริการอำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาต่าง ๆ พร้อมตรวจสอบประวัติและข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อประมวลผลการจ่ายเงินการใช้บริการ ออกใบเสร็จ จำนวนเงินที่ค้างชำระ ใบแจ้งหนี้ และหลักฐานการซื้อ เพื่อ การให้สิทธิประโยชน์ รวมถึงการให้บริการอื่น ๆ ตามที่บริษัท และผู้แทนจำหน่าย มีฐานะเป็นผู้ให้บริการ หรือได้รับการร้องขอจากท่าน เป็นต้น

      (ข) การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน: เพื่อดำเนินการตรวจสอบและยืนยันตัวของท่าน ในการลงทะเบียนและเข้ารับบริการต่าง ๆ จากบริษัท

      (ค) เพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ: เพื่อการประเมิน วิเคราะห์ จัดการ ปรับปรุง ดำเนินการวิจัย วางแผน ทำแบบสำรวจและวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อนำไปพัฒนาระบบ คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของบริษัท เช่น ความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการของผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพในเรื่องผลิตภัณฑ์ สื่อดิจิทัล และแคมเปญทางการตลาดของบริษัท รูปแบบและกระแสความนิยมด้านการบริโภค พฤติกรรม เป็นต้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความชอบและความสนใจของท่านในผลิตภัณฑ์หรือการบริการของบริษัท หรือเพื่อสร้างรายงานแบบรวมและเป็นนิรนาม เพื่อทราบถึงปัญหาและวิธีการแก้ไข หรือเพื่อการฝึกอบรมพนักงาน และการประเมินผลงานของพนักงาน เพื่อปรับปรุงธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ

      (ง) เพื่อจัดการความสัมพันธ์กับท่าน: เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านได้รับจากบริษัท บริษัทในเครือ ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการของบริษัท หรือจากบริษัทคู่ค้าของบริษัท เพื่อแจ้งเตือนท่านรวมไปถึงแจ้งเตือนการต่ออายุใช้งาน เพื่อประมวลผลและอัปเดตข้อมูลของท่านในฐานะสมาชิกของบริษัท เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้งาน จัดเตรียมรายงานการเดินทางและตรวจสอบสถานะและข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน รับฟังความคิดเห็น หรือการตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

      (จ) การตลาดและการสื่อสาร: เพื่อการแจ้งข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร และการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการของบริษัทและ/หรือ ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการของบริษัท บริษัทคู่ค้า เพื่อส่งจดหมายเชิญให้ท่านร่วมงานกิจกรรมของบริษัท ผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัทและ/หรือ ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการของบริษัท บริษัทคู่ค้า ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ SMS MMS หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น

      (ฉ) การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพื่อดูแลจัดการ การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบการสื่อสาร การรักษาและตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการธุรกิจเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบาย และกระบวนการภายใน

      (ช) การปฏิบัติตามกฎหมาย: เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ คำสั่ง ข้อกำหนดและหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท

      (ซ) ความเสี่ยง: เพื่อการจัดการความเสี่ยงตรวจสอบประสิทธิภาพ และประเมินความเสี่ยง

      (ฌ) การปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท: เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัย เช่น การถ่ายภาพ และ บันทึกวีดีทัศน์ เพื่อใช้สิทธิของบริษัทและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทเมื่อจำเป็นและชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เพื่อตรวจจับ ป้องกัน และตอบสนองต่อข้อร้องเรียน เพื่อจัดการและป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน เพื่อตรวจจับและป้องกันการกระทำผิดภายในสถานที่หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท

      (ญ) การตรวจจับการทุจริต: เพื่อพิสูจน์ตัวตนของท่าน เพื่อตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ (เช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกันการทุจริต) รวมถึงการทำการตรวจสอบและบันทึกเป็นการภายใน การจัดการทรัพย์สิน ฐานข้อมูลด้านการทุจริต ระบบ และการควบคุมธุรกิจอื่นๆ

      (ฎ) ธุรกรรมองค์กร: ในกรณีของการขาย การโอน การควบรวม การฟื้นฟูกิจการ หรือกรณีอื่นที่คล้ายกัน บริษัทอาจส่งหรือโอนข้อมูลของท่านให้กับบุคคลที่สามหนึ่งฝ่ายหรือมากกว่าในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการดังกล่าว

      (ฏ) ชีวิต: เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

 

6.2) บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้หลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมาย ประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้

      (ก) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บริษัทอยู่ภายใต้บังคับ

      (ข) เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ท่าน หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน เป็นคู่สัญญากับบริษัทหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น

      (ค) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของบริษัทและของบุคคลภายนอก

      (ง) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

      (จ) เพื่อประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้สิทธิของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

      (ฉ) ในกรณีที่จำเป็นต้องอาศัยความยินยอมจากท่านสำหรับกิจกรรมบางประเภทซึ่งเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

6.3) ในกรณีที่บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการดำเนินการอย่างอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น บริษัทจะมีหนังสือบอกกล่าวให้แก่ท่านเพื่อทราบเพิ่มเติม โดยจะระบุถึงข้อมูลที่ใช้เกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวและจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านก่อนในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

 

6.4) ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำสัญญา แล้วท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทเมื่อมีการร้องขอ บริษัทอาจไม่สามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องข้างต้นได้

 

7.) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

7.1) บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกซึ่งเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายฯ ฉบับนี้ โดยท่านสามารถอ่านนโยบายส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ซึ่งท่านเองก็ตกอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านั้นแยกต่างหากด้วยเช่นกัน

 

7.2) บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ ให้แก่บุคคลที่สามดังต่อไปนี้

      (ก) เนื่องจากบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือ และ/หรือคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ

      (ข) ผู้ให้บริการของบริษัท: บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการหรือผู้จัดหาผลิตภัณฑ์บริการจากภายนอกเพื่อให้บริการต่าง ๆ แทนบริษัทหรือเพื่อช่วยในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่

      (ค) บริษัทคู่ค้าของบริษัท: ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจร้านอาหาร เป็นต้น ที่บริษัทอาจร่วมเสนอหรือเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่าน

      (ง) บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด: ในบางกรณี บริษัทอาจต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ในกรณีที่บริษัทเชื่อว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย

      (จ) ที่ปรึกษา: ซึ่งรวมถึงทนาย เจ้าหน้าที่เทคนิค และผู้ตรวจสอบบัญชีที่ช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายและต่อสู้สิทธิเรียกร้องในทางกฎหมาย

      (ฉ) ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่: ในกรณีของการฟื้นฟูกิจการ การควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง การขาย การซื้อ การดำเนินกิจการร่วมค้า การมอบ การโอน หรือการจำหน่วยส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือหุ้น หรือธุรกรรมอื่นที่คล้ายกัน

 

7.3) บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต ดังนั้นหากกฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อน

 

8.) การโอนและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8.1) เนื่องจากบริษัท อาจมีการโอนหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างบริษัทในเครือ และ/หรือคู่ค้า พันธมิตร เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ข้างต้น เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงบริการของบริษัท เพื่อให้การดูแลลูกค้า เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงบริการ เพื่อการพัฒนาเนื้อหา หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ที่ระบุในนโยบายฯ นี้

8.2) เมื่อมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือ และ/หรือคู่ค้า พันธมิตร บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงบริษัทจะปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระดับที่เพียงพอ และบริษัทจะตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่า ผู้รับโอนข้อมูลในต่างประเทศจะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยมาตรฐานการคุ้มครองที่เทียบเท่ากับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของประเทศไทยเช่นเดียวกัน หากจำเป็น

 

8.3) ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ หากบริษัทพบว่ามาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศนั้นไม่เพียงพอตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการประกาศกำหนด บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านหรืออาศัยฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอนุญาตให้กระทำได้เพื่อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทย